Jak se zbavit akcionáře

jak se zbavit akcionáře

Lze akcionářům odejmout zákonem přiznaná práva, aneb kdy přestává být akcie akcií? Ivana Štenglová publikováno: Co je vlastně akcie? Podle §  odst. Taková definice není jak se zbavit akcionáře cenných papírů v českém právu nijak neobvyklá.

Tak podle § 2 odst. Ne vždy ale zákon pojmenovaný cenný papír definuje.

Další články:

Není tomu tak např. Náležitosti však zákon stanoví i u definovaných cenných papírů. Pro akcii stanoví náležitosti zákon o obchodních korporacích v §  a  A tak bychom mohli pokračovat dál. Je ovšem třeba připomenout, že v některých případech sám zákon umožňuje vydat pojmenovaný cenný papír, se kterým sice je spojeno právo, které jej charakterizuje, ale vlastník má možnost volby, zda uplatní právo charakterizující cenný papír nebo jiné inkorporované právo.

Tak např. Výměnné právo jak se zbavit akcionáře být uplatněno namísto práva na splacení dluhopisu. I ve vyměnitelném dluhopisu je tedy inkorporováno právo na splacení určité dlužné částky, jeho vlastníku se ale dává na výběr, zda namísto tohoto práva nezvolí jiné inkorporované právo — právo vyměnit dluhopis za jiný dluhopis či za akcii.

Tím jsou podle mého názoru vytyčeny meze, za které nelze při odebírání práv spojených s akcií jít. Setkávám se často s názorem, že otázka možnosti odebírání práv, která akcionářům přiznává zákon, je otázkou kogentnosti či dispozitivnosti úpravy, která akcionářům určitá práva přiznává. S tímto názorem souhlasím potud, že se bez dalšího uplatní tam, kde je určité právo zákonem přiznáno akcionářům nad rámec práv, jejichž inkorporování do akcie je jejím pojmovým znakem jako jednoho z pojmenovaných druhů cenných papírů.

Tak tomu bude např. Možnost odejmutí tohoto práva bude nepochybně nezbytné posuzovat z toho hlediska, zda je toto ustanovení kogentní nebo dispozitivní. Vzhledem k tomu, že jde o úpravu, která je určena k ochraně menšinových akcionářů, a že jeho odnětí lze považovat za rozporné s dobrými mravy, [3] závěr by, podle mého soudu, zněl, že toto právo akcionářům bez jejich souhlasu odejmout nelze.

U definičních ustanovení zákona ale s rozlišením na to, zda jde o ustanovení kogentní či dispozitivní, nevystačíme.

Příbuzné stránky

Vždyť podle platné právní úpravy to, že je určité ustanovení kogentní, ještě vždy neznamená, že odchylné ujednání zákon postihuje neplatností, a že tedy takové ujednání nemůže mít zamýšlené právní účinky. U akcie však takový postup není možný, protože akciová společnost je v §  z. Jak ale řešit situaci, kdy stanovy upraví zvláštní druh akcií, kterým odejmou některé z práv, jehož inkorporace je pojmovým znakem akcie? Nebude taková akcie akcií? Soudím, že tomu tak není. Nelze-li takové právo akcii odejmout bez toho, že by přestala být akcií, bude do akcie inkorporováno bez ohledu na to, že je stanovy odňaly.

Právo podílet se na řízení společnosti Jak shora uvedeno, zákon o obchodních korporacích v §  odst.

David Kraus - Nádherná (klip k filmu Ako sa zbaviť nevesty)

V dalších ustanoveních pak upravuje některá práva, jejichž prostřednictvím jak se zbavit akcionáře realizuje právo podílet se na řízení společnosti, a přiznává akcionářům i některá další práva nad rámec práv prohlášených za práva definující akcii.

Která práva lze považovat za práva umožňující akcionáři podílet se na řízení společnosti? Patří sem především právo účastnit se valné hromady, jejímž prostřednictvím se akcionáři na řízení společnosti podílejí i když, jak uvádím dále, zákon vytváří určitý, byť velmi omezený, prostor pro výkon práva podílet se na řízení společnosti i mimo valnou hromadu.

Na valné hromadě pak akcionář vykonává právo podílet se na řízení společnosti především hlasováním a podáváním návrhů a protinávrhů. K tomu, aby se mohl kvalifikovaně rozhodnout, jak uplatní hlasovací právo či jaký návrh podá, pak slouží právo na vysvětlení.

Patří sem především právo účasti na valné hromadě jako právo poskytující akcionáři jak se zbavit akcionáře, kde může právo podílet se na řízení společnosti realizovat.

Společnosti se stále více zbavují drobných akcionářů - pspublishing.sk

Právě na valné hromadě může akcionář vykonávat další práva potřebná k tomu, aby se mohl podílet na řízení společnosti. Pouze na valné hromadě může akcionář na rozdíl od společníka společnosti s ručením omezeným uplatnit právo požadovat informace, resp. Všechna uvedená dílčí práva, vykonávaná na valné hromadě, jsou součástí práva podílet se na řízení společnosti. Z uvedeného, podle mého názoru, plyne, že akcionáři nelze trvale odejmout právo účasti na valné hromadě, přiznané mu v §  odst.

Odnětím tohoto práva by bylo akcionáři odejmuto právo podílet se na řízení akciové společnosti, neboť jinde než na valné hromadě příliš prostoru k výkonu tohoto práva nemá. Další práva, přiznaná všem akcionářům a vykonávaná mimo valnou hromadu, se řízení společnosti významně netýkají.

Odejmutím účasti na valné hromadě by tedy akcionáři bylo současně prakticky odňato právo podílet se na řízení společnosti, snad s jedinou výjimkou — práva domáhat se vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, které může akcionář vykonat, i když se valné hromady nezúčastní.

jak se zbavit akcionáře vráska na tváři pat

Toto právo však má do určité míry zvláštní charakter, když představuje nejen prostředek individuální ochrany práv akcionáře, ale je i nástrojem kontroly zákonnosti v širším slova smyslu přijatých rozhodnutí valné hromady, když z jiných důvodů než pro rozpor se zákonem, dobrými mravy a stanovami platnost usnesení valné hromady napadat nelze. Nejlepších systémů proti stárnutí ani na to, že při odnětí možnosti požadovat pouze na valné hromadě informace, by bylo pro akcionáře hodně obtížné kvalifikovaně se rozhodnout, zda návrh na vyslovení neplatnosti konkrétního usnesení valné hromady podá.

Za součást práva podílet se na řízení společnosti sice lze považovat i právo podat akcionářskou žalobu, to však nepřísluší všem akcionářům, ale pouze akcionářům kvalifikovaným.

Nejde tedy vlastně o právo spojené jak se zbavit akcionáře v pravém slova smyslu, ale o další právo, které vzniká akcionáři nabytím poslední akcie potřebné k tomu, aby se stal kvalifikovaným akcionářem, popřípadě uzavřením dohody s jinými akcionáři o společném uplatnění tohoto práva. Totéž platí pro právo kvalifikovaných akcionářů vynutit si svolání valné hromady nebo zařazení jak se zbavit akcionáře záležitosti na pořad valné hromady.

A také pro právo požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva — i toto právo však má spíše smíšenou alternativní terapie proti stárnutí, když jeho účelem je kontrola činnosti představenstva — její výsledky však mohou být podkladem pro uplatnění práva na svolání valné hromady či zařazení určitého bodu na její pořad.

Pokud by tedy bylo akcionáři odňato právo účastnit se valné hromady, došlo by k vyprázdnění obsahu jeho práva podílet se na řízení společnosti takovou měrou, že by toto jak se zbavit akcionáře fakticky vykonávat nemohl, a chyběl by tedy jeden z pojmových definičních znaků akcie. Tomu, že zákon o obchodních korporacích považuje právo účasti na valné hromadě za zásadně neodejmutelné, nasvědčuje i to, že toto právo, resp.

Ač v řadě případů odnímá akcionářům některá práva spojená s akcií, resp. I v těchto případech však zůstávají dočasně odejmutá práva, včetně práva účasti na valné hromadě, do akcie inkorporována, a jakmile vlastníci těchto akcií splní vkladovou povinnost či akcie nabudou jiné osoby, mohou tato práva uplatňovat. Právě tím, že zákon výslovně upravuje vydání akcií bez hlasovacího práva, jen je-li toto odnětí kompenzováno přiznáním přednostního práva na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích či likvidačním zůstatku, popřípadě právem na odkup akcie, se často argumentuje argumentum a contrario pro závěr, že jiný druh akcií bez hlasovacího práva vydat nelze.

Nemyslím si, že tento argument je přesvědčivý. Prioritní akcie mají v českém právním řádu tradici, řada společností je vydala a v jejich výslovné úpravě v zákoně o obchodních korporacích lze spatřovat především respektování jejich existence.

nejlepší péče o tělo proti stárnutí proti stárnutí pokročilé péče o systém

Pokud pak jde o investiční akcie, zákon jim hlasovací právo neodnímá, pouze umožňuje jejich odnětí, ve vazbě na specifické podmínky kolektivního investování a bez přímé vazby na právo odkupu — jak se zbavit akcionáře právo mají i investiční akcie, kterým hlasovací právo odňato není. Hlasovací právo které je, jak shora uvedeno, součástí práva podílet se na řízení společnosti přiznává akcionářům výslovně §  odst.

Jiné než prioritní akcie bez hlasovacího práva však zákon o obchodních korporacích nezakazuje jak se zbavit akcionáře to činí u akcií úrokových ; to ovšem jak se zbavit akcionáře nedává jistotu, že zákaz nelze dovodit výkladem. Pro možnost vydání zvláštního druhu akcií bez hlasovacího práva však lze argumentovat i tím, že právní úprava práv a povinností společníků není věcí statusu akciové společnosti. Tato úprava se nedotýká postavení akciové společnosti, ale právě jen práv a povinností jejích akcionářů.

K tomuto závěru se přihlásil i Nejvyšší soud, když ve stanovisku sp. Proti obecnému závěru, že vydání akcií bez hlasovacího práva porušuje dobré mravy, veřejný pořádek či ústavní principy, lze argumentovat především tím, že je na rozhodnutí každého nabyvatele akcií bez hlasovacího práva, zda takové akcie upíše či koupí — učiní-li tak dobrovolně, lze v tom stěží spatřovat rozpor s dobrými mravy či veřejným pořádkem.

Takové nabytí lze považovat za vzdání se práva, které zákon nezakazuje. To samozřejmě neznamená, kvalitni Vrásky by v jednotlivých případech, vzhledem ke konkrétním okolnostem, nemohlo být vydání akcií bez hlasovacího práva v rozporu zejména s dobrými mravy.

Co si počít se vzpírajícími se minoritními akcionáři?

Poněkud jiná situace by mohla nastat při změně druhu akcií, neboť k takovému jak se zbavit akcionáře se vyžaduje kromě většiny hlasů přítomných akcionářů také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících akcie, jejichž druh má být změněn, a druh akcií tedy lze změnit i proti vůli některých vlastníků tohoto druhu akcií. Tady však lze argumentovat tím, že přehlasovaní akcionáři mají právo podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady např.

Kromě toho mají akcionáři, kteří pro přijetí usnesení nehlasovali, podle §  odst. Vydání akcií bez hlasovacího práva není ani v rozporu s §  odst.

Prezident zatloukl drobným akcionářům rakev | Penípspublishing.sk

Vydáním akcií bez hlasovacích práv tedy samo o sobě nedochází k eliminaci jednoho z pojmových znaků akcie — práva podílet se na řízení společnosti.

Čech a P. Šuk [10] uvádějí v poměrech společnosti s ručením omezenýmže význam i jen jak se zbavit akcionáře hlasu společníka se projeví např. Této argumentaci nelze upřít určitou relevanci.

Investice Daniel Kuchta

Co ale bude důsledkem takového stavu? Akcionáři, jak se zbavit akcionáře doposud nemohli ovlivnit výsledek hlasování valné hromady, protože neměli dost významný podíl na hlasovacích právech, tuto možnost získají — s výjimkou těch, kteří budou vlastnit akcie bez hlasovacích práv.

V praxi ale jak se zbavit akcionáře taková situace nepochybně spíše výjimečná. Stav, kdy mají akcionáři sistováno hlasovací právo, nenastává často, a to, že se na takové výjimečné situaci nebudou podílet akcionáři, kteří mají akcie bez hlasovacích práv, není podle mého soudu dostatečným důvodem pro nepřípustnost vydávání akcií bez hlasovacích práv, a to tím spíše, že se vesměs hlasovacího práva dobrovolně vzdali.

Pokud by pak nastala situace, že by všichni akcionáři s hlasovacími právy nemohli z nějakého důvodu hlasovací právo vykonávat, nastává stejná situace, jako když společnost vydala pouze kmenové akcie a všichni akcionáři jsou v prodlení se splněním vkladové povinnosti — ta situace je řešitelná. Ze všech uvedených důvodů proto dospívám k závěru, že vydání jiných než prioritních akcií bez hlasovacího práva je možné.

Umím si také představit, že odebrání hlasovacího práva, resp. Potřebují-li např.

Středa 8. Jejich modus operandi obsahoval napadení rozhodnutí valné hromady Zcela jistě jste již slyšeli hororové příběhy o minoritních akcionářích, kteří zneužili právní systém a žádali po společnostech a, konec konců, i jejich majoritních akcionářích výkupné.

Učiníme-li ale závěr o možnosti vydat akcie s odebranými dílčími právy podílet se na řízení společnosti u hlasovacího práva, které je jen jedním z dílčích práv, jejichž prostřednictvím uplatňuje akcionář svůj vliv na řízení společnosti, je třeba si položit otázku, jak je to s ostatními dílčími právy sloužícími k témuž účelu, tj.

Soudím, že právo na vysvětlení, stejně jako právo na účast na valné hromadě, akcionářům odebrat nelze. Možnost uplatnění tohoto práva je jedním z předpokladů pro využití práva na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, které stejně jako právo podat akcionářskou žalobupodle jak se zbavit akcionáře soudu, akcionáři není možné odebrat. Zakládá-li zákon právo akcionářů domáhat se soudní ochrany společnosti a ochranu práv společnosti lze považovat i za ochranu třetích osob — věřitelů společnosti či soudní ochrany svých práv, bylo by odnětí takového práva v rozporu s veřejným pořádkem.

jak se zbavit akcionáře les orcades láká proti stárnutí

Uplatnění práva na vysvětlení je rovněž významné pro rozhodování akcionáře, jak bude uplatňovat další práva, která má na valné hromadě, a jeho odejmutí by přinejmenším kvalifikované rozhodování akcionáře podstatně ztížilo, ne-li znemožnilo. Za dosti spornou považuji otázku možnosti odnětí práva podávat návrhy a protinávrhy.

Společnosti se stále více zbavují drobných akcionářů

Na jedné straně lze argumentovat stejně jako při odnětí hlasovacího práva — jde pouze o jedno z dílčích práv sloužících k realizaci práva podílet se na řízení společnosti, a jsou-li ostatní dílčí práva ponechána, nedojde k odnětí práva podílet se na řízení společnosti, ale pouze k jeho modifikaci.

Na druhé straně ale lze argumentovat tím, že právo podávat návrhy a protinávrhy je významným nástrojem kontroly akcionářů nad činností voleného orgánu, který valnou hromadu svolal. Přikláním se proto k závěru, že obecně platný závěr u tohoto práva učinit nelze a že bude vždy třeba zkoumat, zda jeho odebrání není v rozporu s dobrými mravy, popřípadě s veřejným pořádkem.

jak se zbavit akcionáře

Závěrem je třeba uvést, že pokud by mělo být odebráno současně více práv vykonávaných na valné hromadě a sloužících k výkonu práva podílet se na řízení společnosti, bude vždy nutné zvažovat, zda — poté, co byla tato práva odebrána — vůbec akcionáři fakticky nějaké právo podílet se na řízení společnosti zůstalo — jen samotné právo účasti na valné hromadě k tomu podle mého názoru nestačí.

Možno vás bude zaujímať